Selecteer een pagina

PRIVACY VERKLARING van Volpe – HOUBRECHTS JORDI

In deze algemene voorwaarde is Volpe de verzamelnaam voor alle freelance werk van Houbrechts Jordi.

Volpe hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volpe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

1. VERANTWOORDELIJKHEID

Als Volpe (Grafisch- en Webdesign bureau) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Volpe – Houbrechts Jordi

(Grafisch- en Webdesign bureau)

Putstraat 5 – 3700 Tongeren

hello@volpe-design.be

2. DOEL / Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Volpe verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• Leveren, onderhouden en verbeteren van onze huidige diensten (webhosting, webdesign en grafisch design);

• Ontwikkelen van nieuwe diensten (webmarketing);

• Reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken voor een betere klantenservice en ondersteuning te bieden;

• Verzenden van technische meldingen, updates, beveiligingsmeldingen en ondersteunings- en administratieve berichten;

• Communiceren met u over producten, diensten, aanbiedingen, promoties en eventuele evenementen die door Volpe en anderen worden aangeboden, en nieuws en informatie verstrekken waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn;

• Verbeteren van onze diensten

• Personaliseren en aanpassen van reclames, content of functies aan uw persoonlijke voorkeur – zogenoemde profilering en gedragsmarketing;

• Verwerken en aanleveren van wedstrijden en beloningen;

• Controleren en analyseren van trends, gebruik en activiteiten met betrekking tot onze diensten;

• Koppelen of combineren van informatie die we van anderen ontvangen om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en u te voorzien van een betere service;

• Uitvoeren van andere doeleinden waarvoor de informatie verzameld is.

3. WELKE GEGEVENS

Voor de bovenstaande doelstellingen (zoals bijv. domein en hosting) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen,  opslagen, verzamelen en eventueel verwerken:

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

• Rijksregisternummer

Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

WordPress

Wij werken vaak met WordPress. Ook hier verzamelen wij persoonsgegevens. De eerste wordpress privacy update 4.9.6 is inmiddels al gelanceerd. Ook op onze WordPress website is er nu een standaardtekst voor een privacyverklaring, persoonlijke data export, en het anonimiseren van reacties. Dat helpt de klant om te voldoen aan de AVG. De klant zorgt zelf voor de update naar de laatste versie van de WordPress site.

De klant kan via een WordPress account zelf content toevoegen. Volpe heeft geen rechten op de gegevens die de klant zelf op zijn/haar account plaatst. De eigenaar van het account is daarmee dus zelf wettelijk aansprakelijk voor hetgeen dat op de account geplaatst is. Volpe heeft geen mening omtrent de data op de webruimte van de klant, en doet hier geen wettelijk onderzoek naar. Echter in geval van duidelijk illegale inhoud zal Volpe zijn verantwoording nemen, en de relevante autoriteiten op de hoogte brengen. In alle andere gevallen neemt Volpe alleen stappen wanneer een EU of US rechtbank, of andere relevante instantie dit oplegt.  De klant heeft ook een eigen verantwoordelijkheid voor het verwerken van inloggegevens. De klant moet altijd uitloggen uit zijn account wanneer hij klaar is met het gebruik, om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens van de klant. Ook wanneer de klant geen gebruik maakt van een publieke computer in bijv. een bibliotheek of internetcafé, moet de klant uit voorzorg altijd uitloggen.

Via WordPress verzamelen wij dus ook onbewust persoonsgegevens:

• Nieuwsbrieven waarmee je naam en emailadres verzamelt, bijvoorbeeld MailChimp of CreateSend of JackMail.

• Statistieken op je website, zoals Google analytics die IP-adressen opslaat in zijn database maar ook standaard statistieken die bij je hostingpakket horen zoals AWStats, Analog Stats, and Webalizer.

• Google maps die de geolocatie van je bezoeker verzamelt.

• Webshops zoals WooCommerce en koppelingen met boekhoudpakketten of software zoals Mollie die bank en creditcardgegevens en adressen verzamelen.

• Leden plugins zoals Buddypress die namen en foto’s van leden opslaan.

• Gravatar die een foto van degene die reageert laat zien.

• Vimeo of YouTube filmpjes ge-embed op je website die tracking cookies plaatsen.

• Facebook pixels die invasieve tracking cookies plaatst.

• WordPress gebruikers waarvan de naam, nickname, email-adres en wachtwoord worden opgeslagen in je WordPress database.

• Naam, nickname, IP-adres en e-mailadres van mensen die iets in de WP reacties schrijven.

• (Contact)formulieren die in de database worden opgeslagen.

• Beveiligingsplugins die logins en bepaalde activiteiten van gebruikers loggen zoals Loginizer. iThemes security verwerkt IP-adressen om veiligheid te waarborgen en bots te blokkeren en verkeerde inlogpogingen te loggen.

• Backup plugins of services zoals ManageWP die alle data in je database opslaan op je server (denk na over hoe lang je die bewaard en waar die server staat).

• Foto’s van mensen bijvoorbeeld op de “Over ons” pagina. Foto’s zijn persoonsgegevens, en moeten ook worden gedocumenteerd wanneer mensen ze zelf vrijwillig op een website hebben geplaatst.

4. GRONDSLAG

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. (Zoals bijv. Aanvraag webhosting, opmaak facturen)

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

• het verzorgen van IT-infrastructuur (website);

het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de be- veiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

6. BEWAARTERMIJN

Volpe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard.


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij

fysieke of technische incidenten;

7. RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

8. KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

9. WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

Volpe kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website of per mail. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.